REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bsport.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bsport.pl;

4. Sklep Internetowy, Sklep – serwis internetow dostępny pod adresem http://bsport.pl, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia;

5. Towar – produkty oferowane w sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy (SNK Bartosz Cirocki, 83-330 Borkowo, ul. Raduńska 4, NIP 5891798656) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i kupna z obowiązkiem zapłaty, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną, o czym mowa w art. 8 ustawy i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem http://www.bsport.pl

2.2. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.bsport.pl prowadzony jest przez firmę SNK Bartosz Cirocki, 83-330 Borkowo, ul. Raduńska 4, NIP 5891798656.

2.3. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu;

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) poczta elektroniczna

c) przeglądarka internetowa z obsług plików cookies i javascript - zalecana przeglądarka: Google Chrome w wersji 50 i wyższej;

d) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego, klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma SNK Bartosz Cirocki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.bsport.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu

3.1. Aby korzystać ze sklepu internetowego bsport.pl, zaleca się dokonać rejestracji użytkownika. Zamówienia można składać również bez rejestracji konta, podając jedynie dane potrzebne do realizacji zamówienia.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na podstronie sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma SNK Bartosz Cirocki może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami korzystania z sieci internet lub godzących w dobre imię sklepu,

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy SNK Bartosz Cirocki.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.bsport.pl, dokonać wyboru towaru i jego rozmiaru oraz kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty wyświetlane klientowi informacje dostępne na stronie oraz ewentualne czynności wskazane przez pracowników sklepu telefonicznie lub mailowo.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie m.in. listę zakupionych towarów, ceny jednostkowe i zbiorcze, wybrany sposób dostawy itd.

4.5. W celu wysłania zamówienia, konieczne jest zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja jego treści, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SNK Bartosz Cirocki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10.. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep, w ramach realizacji umowy z Kupującym, jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

V. Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia przez sklep wynosi:

- w przypadku towarów oznaczonych jako „dostępne od ręki” – od 1 do 3 dni roboczych

- w przypadku towarów oznaczonych jako „na zamówienie” - termin ustalany jest indywidualnie i przekazywany klientowi e-mailem lub telefonicznie w celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia zamówienia.

5.2. Poprzez realizację dostawy rozumie się przygotowanie towaru do zgodnie z zamówieniem i zlecenie wysyłki. Do tego okresu należy doliczyć czas dostawy zależny od sposobu dostawy.

5.3. Sklep dokłada wszelkich starań, by stan magazynowy towarów podany na stronie był aktualny, niemniej jednak informacje te nie są wiążące i mogą pojawiać się rozbieżności pomiędzy stanem podanym na stronie  stanem faktycznym. 

5.4 W przypadku modeli oznaczonych jako "wyprzedaż" w każdej chwili możliwe jest wyczerpanie modelu u dystrybutora i producenta, dlatego o dostępność można zapytać w sklepie lub złożyć zamówienie i poczekać na jego weryfikację.

5.5. W przypadku, gdy zamówiony towar okaże się niedostępny, klient zostanie powiadomiony o tym przez obsługę sklepu i będzie miał możliwość zmiany lub anulowania zamówienia. 

5.6. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (lub w umówionym miejscu i terminie w przypadku wyboru metody "Odbiór osobisty"). 

5.7. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub osobiście. Formy i koszty dostawy określone zostały w zakładce „Sposoby i koszty dostawy”.

5.8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar faktury VAT.

5.9. Zamówienie o parametrach przekraczających ograniczenia firm kurierskich wysyłane będą według warunków i cen indywidualnie uzgodnionych z klientem. 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Ceny towarów oznaczonych jako "dostępne na zamówienie" mogą ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach, wynikających np. ze zmiany cen producentów lub dostawców. 

6.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny wynikającej z umowy kupna - sprzedaży:

a) z chwilą złożenia zamówienia poprzez transakcje kartą kredytową lub e-przelewem, przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl.  

b) w formie przedpłaty przelewem bankowym na numer konta bankowego 54 1020 1866 0000 1802 0057 7890

c) za pobraniem przy odbiorze przesyłki

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Za moment ten uznawany jest dzień dostarczenia towaru.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument winien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Wzór wniosku został umieszczony na końcu regulaminu.

7.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Państwa płatności za towary oraz koszt jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (a więc bez dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

7.5. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu nie zostaną odebrane.

7.6. Zwrotowi nie podlega towar używany. Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym, czyli przymierzyć, sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne.

7.7. Zwrot towaru przekraczające zasady otwarcia celem ocenienia i sprawdzenia towaru wynikające z punktu 7.6., czyli uszkodzonego, użytkowanego, pozbawionego oryginalnego opakowania lub w opakowaniu zniszczonym, jeśli opakowanie ma wpływ na jakość towaru, może oznaczać obniżenie wartości towaru i skutkować zmniejszeniem wysokości kwoty zwrotu.

7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących towarów

- używanych

- z uszkodzonym opakowaniem, jeśli spowodowało to zużycie lub zniszczenie towaru

- wykonanych pod zindywidualizowane potrzeby klienta (np. koszulka z nadrukiem)

7.9. Do zwracanego towaru dołączyć należy dowód zakupu.

7.10. Zwrotu środków wynikających z odstąpienia od umowy Sklep dokonuje niezwłocznie od momentu uzyskania informacji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, nie później niż w ciągu 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem do momentu otrzymania zwracanego przez klienta towaru.

7.11. Zwrotu płatności zostaje dokonany w tej samej formie, w jakiej klient dokonał zapłaty, np. przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.

7.12. Zwracany towar wysyłać należy na adres: SNK Bartosz Cirocki, ul. Raduńska 4, 83-330 Borkowo. Na wskazany adres lub e-mail sklep@sportnakaszubach.pl należy przesyłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

VIII. Reklamacje towarów

8.1. Firma SNK Bartosz Cirocki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail sklep@sportnakaszubach.pl. Sklep rozpatruje każdą reklamację na ogół w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Firma SNK Bartosz Cirocki nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej (takie rozwiązanie znacznie skraca okres realizacji).

8.4. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod regulaminem.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma SNK Bartosz Cirocki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę SNK Bartosz Cirocki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SNK Bartosz Cirocki, ul. Raduńska 4, 83-330 Borkowo lub mailowo na adres sklep@sportnakaszubach.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

9.5. Firma SNK Bartosz Cirocki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych

10.1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.

10.2. Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nasz sklep -wyłącznie dla potrzeb sklepu w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.

10.3. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

10.4. Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych o czym należy nas poinformować na adres: sklep@sportnakaszubach.pl.

10.5. W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis DotPay system sklepu przekazuje firmie DotPay dane konieczne do realizacji płatności. Serwis DotPay nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

10.6. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

10.7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

10.8. Administratorem danych jest firma:

SNK Bartosz Cirocki

ul. Raduńska 4, 83-330 Borkowo

e-mail: sklep@SportNaKaszubach.pl

www.bsport.pl

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony bsport.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą SNK Bartosz Cirocki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą SKN Bartosz Cirocki, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

SNK Bartosz Cirocki

ul. Raduńska 4

83-330 Borkowo

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data odbioru towaru (*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

Reklamacja towaru - wzór

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić